• تحولات استقلال دانشگاه ها در نیم قرن اخیر
  • آسیب شناسی استقلال علمی دانشگاه ها
  • توسعه علمی کشور و دانشگاه های مستقل
  • آمایش علمی؛ رتبه بندی و علم محوری در دانشگاه های مستقل
  • آزاد اندیشی؛ نقادی و نظریه پردازی در دانشگاه های مستقل
  • نظام مدیریت دانشگاه دانشگاه های مستقل
  • مشارکت اعضاء هیات علمی در سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی
  • سیاست های جذب هیات علمی و پذیرش دانشجو دانشگاه های مستقل
  • نقش انجمن های علمی و مجامع صنفی اعضای هیات علمی در استقلال علمی دانشگاه